యెహోవా ధర్మశాస్త్రమునందు ఆనందించుచు దివారాత్రము దానిని ధ్యానించువాడు ధన్యుడు.

అపొస్తలుల కార్యములు – Acts – అధ్యాయం 1
అపొస్తలుల కార్యములు – Acts – అధ్యాయం 2
అపొస్తలుల కార్యములు – Acts – అధ్యాయం 3
అపొస్తలుల కార్యములు – Acts – అధ్యాయం 4
అపొస్తలుల కార్యములు – Acts – అధ్యాయం 5
అపొస్తలుల కార్యములు – Acts – అధ్యాయం 6
అపొస్తలుల కార్యములు – Acts – అధ్యాయం 7
అపొస్తలుల కార్యములు – Acts – అధ్యాయం 8
అపొస్తలుల కార్యములు – Acts – అధ్యాయం 9
అపొస్తలుల కార్యములు – Acts – అధ్యాయం 10
అపొస్తలుల కార్యములు – Acts – అధ్యాయం 11
అపొస్తలుల కార్యములు – Acts – అధ్యాయం 12
అపొస్తలుల కార్యములు – Acts – అధ్యాయం 13
అపొస్తలుల కార్యములు – Acts – అధ్యాయం 14
అపొస్తలుల కార్యములు – Acts – అధ్యాయం 15
అపొస్తలుల కార్యములు – Acts – అధ్యాయం 16
అపొస్తలుల కార్యములు – Acts – అధ్యాయం 17
అపొస్తలుల కార్యములు – Acts – అధ్యాయం 18
అపొస్తలుల కార్యములు – Acts – అధ్యాయం 19
అపొస్తలుల కార్యములు – Acts – అధ్యాయం 20
అపొస్తలుల కార్యములు – Acts – అధ్యాయం 21
అపొస్తలుల కార్యములు – Acts – అధ్యాయం 22
అపొస్తలుల కార్యములు – Acts – అధ్యాయం 23
అపొస్తలుల కార్యములు – Acts – అధ్యాయం 24
అపొస్తలుల కార్యములు – Acts – అధ్యాయం 25
అపొస్తలుల కార్యములు – Acts – అధ్యాయం 26
అపొస్తలుల కార్యములు – Acts – అధ్యాయం 27
అపొస్తలుల కార్యములు – Acts – అధ్యాయం 28