యెహోవా ధర్మశాస్త్రమునందు ఆనందించుచు దివారాత్రము దానిని ధ్యానించువాడు ధన్యుడు.

ఎజ్రా – Ezra – అధ్యాయం 1
ఎజ్రా – Ezra – అధ్యాయం 2
ఎజ్రా – Ezra – అధ్యాయం 3
ఎజ్రా – Ezra – అధ్యాయం 4
ఎజ్రా – Ezra – అధ్యాయం 5
ఎజ్రా – Ezra – అధ్యాయం 6
ఎజ్రా – Ezra – అధ్యాయం 7
ఎజ్రా – Ezra – అధ్యాయం 8
ఎజ్రా – Ezra – అధ్యాయం 9
ఎజ్రా – Ezra – అధ్యాయం 10