యెహోవా ధర్మశాస్త్రమునందు ఆనందించుచు దివారాత్రము దానిని ధ్యానించువాడు ధన్యుడు.

ఎఫెసీయులకు – Ephesians – అధ్యాయం 1
ఎఫెసీయులకు – Ephesians – అధ్యాయం 2
ఎఫెసీయులకు – Ephesians – అధ్యాయం 3
ఎఫెసీయులకు – Ephesians – అధ్యాయం 4
ఎఫెసీయులకు – Ephesians – అధ్యాయం 5
ఎఫెసీయులకు – Ephesians – అధ్యాయం 6