యెహోవా ధర్మశాస్త్రమునందు ఆనందించుచు దివారాత్రము దానిని ధ్యానించువాడు ధన్యుడు.

కొలొస్సయులకు – Colossians – అధ్యాయం 1
కొలొస్సయులకు – Colossians – అధ్యాయం 2
కొలొస్సయులకు – Colossians – అధ్యాయం 3
కొలొస్సయులకు – Colossians – అధ్యాయం 4