యెహోవా ధర్మశాస్త్రమునందు ఆనందించుచు దివారాత్రము దానిని ధ్యానించువాడు ధన్యుడు.

గలతీయులకు – Galatian – అధ్యాయం 1
గలతీయులకు – Galatian – అధ్యాయం 2
గలతీయులకు – Galatian – అధ్యాయం 3
గలతీయులకు – Galatian – అధ్యాయం 4
గలతీయులకు – Galatian – అధ్యాయం 5
గలతీయులకు – Galatian – అధ్యాయం 6