యెహోవా ధర్మశాస్త్రమునందు ఆనందించుచు దివారాత్రము దానిని ధ్యానించువాడు ధన్యుడు.

తీతుకు – Titus – అధ్యాయం 1
తీతుకు – Titus – అధ్యాయం 2
తీతుకు – Titus – అధ్యాయం 3