యెహోవా ధర్మశాస్త్రమునందు ఆనందించుచు దివారాత్రము దానిని ధ్యానించువాడు ధన్యుడు.

దినవృత్తాంతములు మొదటి గ్రంథము – 1 Chronicles – అధ్యాయం 1
దినవృత్తాంతములు మొదటి గ్రంథము – 1 Chronicles – అధ్యాయం 2
దినవృత్తాంతములు మొదటి గ్రంథము – 1 Chronicles – అధ్యాయం 3
దినవృత్తాంతములు మొదటి గ్రంథము – 1 Chronicles – అధ్యాయం 4
దినవృత్తాంతములు మొదటి గ్రంథము – 1 Chronicles – అధ్యాయం 5
దినవృత్తాంతములు మొదటి గ్రంథము – 1 Chronicles – అధ్యాయం 6
దినవృత్తాంతములు మొదటి గ్రంథము – 1 Chronicles – అధ్యాయం 7
దినవృత్తాంతములు మొదటి గ్రంథము – 1 Chronicles – అధ్యాయం 8
దినవృత్తాంతములు మొదటి గ్రంథము – 1 Chronicles – అధ్యాయం 9
దినవృత్తాంతములు మొదటి గ్రంథము – 1 Chronicles – అధ్యాయం 10
దినవృత్తాంతములు మొదటి గ్రంథము – 1 Chronicles – అధ్యాయం 11
దినవృత్తాంతములు మొదటి గ్రంథము – 1 Chronicles – అధ్యాయం 13
దినవృత్తాంతములు మొదటి గ్రంథము – 1 Chronicles – అధ్యాయం 14
దినవృత్తాంతములు మొదటి గ్రంథము – 1 Chronicles – అధ్యాయం 15
దినవృత్తాంతములు మొదటి గ్రంథము – 1 Chronicles – అధ్యాయం 16
దినవృత్తాంతములు మొదటి గ్రంథము – 1 Chronicles – అధ్యాయం 17
దినవృత్తాంతములు మొదటి గ్రంథము – 1 Chronicles – అధ్యాయం 18
దినవృత్తాంతములు మొదటి గ్రంథము – 1 Chronicles – అధ్యాయం 19
దినవృత్తాంతములు మొదటి గ్రంథము – 1 Chronicles – అధ్యాయం 20
దినవృత్తాంతములు మొదటి గ్రంథము – 1 Chronicles – అధ్యాయం 21
దినవృత్తాంతములు మొదటి గ్రంథము – 1 Chronicles – అధ్యాయం 22
దినవృత్తాంతములు మొదటి గ్రంథము – 1 Chronicles – అధ్యాయం 23
దినవృత్తాంతములు మొదటి గ్రంథము – 1 Chronicles – అధ్యాయం 24
దినవృత్తాంతములు మొదటి గ్రంథము – 1 Chronicles – అధ్యాయం 25
దినవృత్తాంతములు మొదటి గ్రంథము – 1 Chronicles – అధ్యాయం 26
దినవృత్తాంతములు మొదటి గ్రంథము – 1 Chronicles – అధ్యాయం 27
దినవృత్తాంతములు మొదటి గ్రంథము – 1 Chronicles – అధ్యాయం 28
దినవృత్తాంతములు మొదటి గ్రంథము – 1 Chronicles – అధ్యాయం 29