యెహోవా ధర్మశాస్త్రమునందు ఆనందించుచు దివారాత్రము దానిని ధ్యానించువాడు ధన్యుడు.

ద్వితీయోపదేశకాండము – Deuteronomy – అధ్యాయం 1
ద్వితీయోపదేశకాండము – Deuteronomy – అధ్యాయం 2
ద్వితీయోపదేశకాండము – Deuteronomy – అధ్యాయం 3
ద్వితీయోపదేశకాండము – Deuteronomy – అధ్యాయం 4
ద్వితీయోపదేశకాండము – Deuteronomy – అధ్యాయం 5
ద్వితీయోపదేశకాండము – Deuteronomy – అధ్యాయం 6
ద్వితీయోపదేశకాండము – Deuteronomy – అధ్యాయం 7
ద్వితీయోపదేశకాండము – Deuteronomy – అధ్యాయం 8
ద్వితీయోపదేశకాండము – Deuteronomy – అధ్యాయం 9
ద్వితీయోపదేశకాండము – Deuteronomy – అధ్యాయం 10
ద్వితీయోపదేశకాండము – Deuteronomy – అధ్యాయం 11
ద్వితీయోపదేశకాండము – Deuteronomy – అధ్యాయం 12
ద్వితీయోపదేశకాండము – Deuteronomy – అధ్యాయం 13
ద్వితీయోపదేశకాండము – Deuteronomy – అధ్యాయం 14
ద్వితీయోపదేశకాండము – Deuteronomy – అధ్యాయం 15
ద్వితీయోపదేశకాండము – Deuteronomy – అధ్యాయం 16
ద్వితీయోపదేశకాండము – Deuteronomy – అధ్యాయం 17
ద్వితీయోపదేశకాండము – Deuteronomy – అధ్యాయం 18
ద్వితీయోపదేశకాండము – Deuteronomy – అధ్యాయం 19
ద్వితీయోపదేశకాండము – Deuteronomy – అధ్యాయం 20
ద్వితీయోపదేశకాండము – Deuteronomy – అధ్యాయం 21
ద్వితీయోపదేశకాండము – Deuteronomy – అధ్యాయం 22
ద్వితీయోపదేశకాండము – Deuteronomy – అధ్యాయం 23
ద్వితీయోపదేశకాండము – Deuteronomy – అధ్యాయం 24
ద్వితీయోపదేశకాండము – Deuteronomy – అధ్యాయం 25
ద్వితీయోపదేశకాండము – Deuteronomy – అధ్యాయం 26
ద్వితీయోపదేశకాండము – Deuteronomy – అధ్యాయం 27
ద్వితీయోపదేశకాండము – Deuteronomy – అధ్యాయం 28
ద్వితీయోపదేశకాండము – Deuteronomy – అధ్యాయం 29
ద్వితీయోపదేశకాండము – Deuteronomy – అధ్యాయం 30
ద్వితీయోపదేశకాండము – Deuteronomy – అధ్యాయం 31
ద్వితీయోపదేశకాండము – Deuteronomy – అధ్యాయం 32
ద్వితీయోపదేశకాండము – Deuteronomy – అధ్యాయం 33
ద్వితీయోపదేశకాండము – Deuteronomy – అధ్యాయం 34