యెహోవా ధర్మశాస్త్రమునందు ఆనందించుచు దివారాత్రము దానిని ధ్యానించువాడు ధన్యుడు.

నెహెమ్యా – Nehemiah – అధ్యాయం 1
నెహెమ్యా – Nehemiah – అధ్యాయం 2
నెహెమ్యా – Nehemiah – అధ్యాయం 3
నెహెమ్యా – Nehemiah – అధ్యాయం 4
నెహెమ్యా – Nehemiah – అధ్యాయం 5
నెహెమ్యా – Nehemiah – అధ్యాయం 6
నెహెమ్యా – Nehemiah – అధ్యాయం 7
నెహెమ్యా – Nehemiah – అధ్యాయం 8
నెహెమ్యా – Nehemiah – అధ్యాయం 9
నెహెమ్యా – Nehemiah – అధ్యాయం 10
నెహెమ్యా – Nehemiah – అధ్యాయం 11
నెహెమ్యా – Nehemiah – అధ్యాయం 12
నెహెమ్యా – Nehemiah – అధ్యాయం 13