యెహోవా ధర్మశాస్త్రమునందు ఆనందించుచు దివారాత్రము దానిని ధ్యానించువాడు ధన్యుడు.

న్యాయాధిపతులు – Judges – అధ్యాయం 1
న్యాయాధిపతులు – Judges – అధ్యాయం 2
న్యాయాధిపతులు – Judges – అధ్యాయం 3
న్యాయాధిపతులు – Judges – అధ్యాయం 4
న్యాయాధిపతులు – Judges – అధ్యాయం 5
న్యాయాధిపతులు – Judges – అధ్యాయం 6
న్యాయాధిపతులు – Judges – అధ్యాయం 7
న్యాయాధిపతులు – Judges – అధ్యాయం 8
న్యాయాధిపతులు – Judges – అధ్యాయం 9
న్యాయాధిపతులు – Judges – అధ్యాయం 10
న్యాయాధిపతులు – Judges – అధ్యాయం 11
న్యాయాధిపతులు – Judges – అధ్యాయం 12
న్యాయాధిపతులు – Judges – అధ్యాయం 13
న్యాయాధిపతులు – Judges – అధ్యాయం 14
న్యాయాధిపతులు – Judges – అధ్యాయం 15
న్యాయాధిపతులు – Judges – అధ్యాయం 16
న్యాయాధిపతులు – Judges – అధ్యాయం 17
న్యాయాధిపతులు – Judges – అధ్యాయం 18
న్యాయాధిపతులు – Judges – అధ్యాయం 19
న్యాయాధిపతులు – Judges – అధ్యాయం 20
న్యాయాధిపతులు – Judges – అధ్యాయం 21