యెహోవా ధర్మశాస్త్రమునందు ఆనందించుచు దివారాత్రము దానిని ధ్యానించువాడు ధన్యుడు.

ప్రకటన గ్రంథము – Revelation- అధ్యాయం 1
ప్రకటన గ్రంథము – Revelation- అధ్యాయం 2
ప్రకటన గ్రంథము – Revelation- అధ్యాయం 3
ప్రకటన గ్రంథము – Revelation- అధ్యాయం 4
ప్రకటన గ్రంథము – Revelation- అధ్యాయం 5
ప్రకటన గ్రంథము – Revelation- అధ్యాయం 6
ప్రకటన గ్రంథము – Revelation- అధ్యాయం 7
ప్రకటన గ్రంథము – Revelation- అధ్యాయం 8
ప్రకటన గ్రంథము – Revelation- అధ్యాయం 9
ప్రకటన గ్రంథము – Revelation- అధ్యాయం 10
ప్రకటన గ్రంథము – Revelation- అధ్యాయం 11
ప్రకటన గ్రంథము – Revelation- అధ్యాయం 12
ప్రకటన గ్రంథము – Revelation- అధ్యాయం 13
ప్రకటన గ్రంథము – Revelation- అధ్యాయం 14
ప్రకటన గ్రంథము – Revelation- అధ్యాయం 15
ప్రకటన గ్రంథము – Revelation- అధ్యాయం 16
ప్రకటన గ్రంథము – Revelation- అధ్యాయం 17
ప్రకటన గ్రంథము – Revelation- అధ్యాయం 18
ప్రకటన గ్రంథము – Revelation- అధ్యాయం 19
ప్రకటన గ్రంథము – Revelation- అధ్యాయం 20
ప్రకటన గ్రంథము – Revelation- అధ్యాయం 21
ప్రకటన గ్రంథము – Revelation- అధ్యాయం 22