యెహోవా ధర్మశాస్త్రమునందు ఆనందించుచు దివారాత్రము దానిని ధ్యానించువాడు ధన్యుడు.

ఫిలిప్పీయులకు – Philippians – అధ్యాయం 1
ఫిలిప్పీయులకు – Philippians – అధ్యాయం 2
ఫిలిప్పీయులకు – Philippians – అధ్యాయం 3
ఫిలిప్పీయులకు – Philippians – అధ్యాయం 4