యెహోవా ధర్మశాస్త్రమునందు ఆనందించుచు దివారాత్రము దానిని ధ్యానించువాడు ధన్యుడు.

మత్తయి సువార్త – Matthew – అధ్యాయం 1
మత్తయి సువార్త – Matthew – అధ్యాయం 2
మత్తయి సువార్త – Matthew – అధ్యాయం 3
మత్తయి సువార్త – Matthew – అధ్యాయం 4
మత్తయి సువార్త – Matthew – అధ్యాయం 5
మత్తయి సువార్త – Matthew – అధ్యాయం 6
మత్తయి సువార్త – Matthew – అధ్యాయం 7
మత్తయి సువార్త – Matthew – అధ్యాయం 8
మత్తయి సువార్త – Matthew – అధ్యాయం 9
మత్తయి సువార్త – Matthew – అధ్యాయం 10
మత్తయి సువార్త – Matthew – అధ్యాయం 11
మత్తయి సువార్త – Matthew – అధ్యాయం 12
మత్తయి సువార్త – Matthew – అధ్యాయం 13
మత్తయి సువార్త – Matthew – అధ్యాయం 14
మత్తయి సువార్త – Matthew – అధ్యాయం 15
మత్తయి సువార్త – Matthew – అధ్యాయం 16
మత్తయి సువార్త – Matthew – అధ్యాయం 17
మత్తయి సువార్త – Matthew – అధ్యాయం 18
మత్తయి సువార్త – Matthew – అధ్యాయం 19
మత్తయి సువార్త – Matthew – అధ్యాయం 20
మత్తయి సువార్త – Matthew – అధ్యాయం 21
మత్తయి సువార్త – Matthew – అధ్యాయం 22
మత్తయి సువార్త – Matthew – అధ్యాయం 23
మత్తయి సువార్త – Matthew – అధ్యాయం 24
మత్తయి సువార్త – Matthew – అధ్యాయం 25
మత్తయి సువార్త – Matthew – అధ్యాయం 26
మత్తయి సువార్త – Matthew – అధ్యాయం 27
మత్తయి సువార్త – Matthew – అధ్యాయం 28