యెహోవా ధర్మశాస్త్రమునందు ఆనందించుచు దివారాత్రము దానిని ధ్యానించువాడు ధన్యుడు.

మార్కు సువార్త – Mark – అధ్యాయం 1
మార్కు సువార్త – Mark – అధ్యాయం 2
మార్కు సువార్త – Mark – అధ్యాయం 3
మార్కు సువార్త – Mark – అధ్యాయం 4
మార్కు సువార్త – Mark – అధ్యాయం 5
మార్కు సువార్త – Mark – అధ్యాయం 6
మార్కు సువార్త – Mark – అధ్యాయం 7
మార్కు సువార్త – Mark – అధ్యాయం 8
మార్కు సువార్త – Mark – అధ్యాయం 9
మార్కు సువార్త – Mark – అధ్యాయం 10
మార్కు సువార్త – Mark – అధ్యాయం 11
మార్కు సువార్త – Mark – అధ్యాయం 12
మార్కు సువార్త – Mark – అధ్యాయం 13
మార్కు సువార్త – Mark – అధ్యాయం 14
మార్కు సువార్త – Mark – అధ్యాయం 15
మార్కు సువార్త – Mark – అధ్యాయం 16