యెహోవా ధర్మశాస్త్రమునందు ఆనందించుచు దివారాత్రము దానిని ధ్యానించువాడు ధన్యుడు.

యాకోబు – James – అధ్యాయం 1
యాకోబు – James – అధ్యాయం 2
యాకోబు – James – అధ్యాయం 3
యాకోబు – James – అధ్యాయం 4
యాకోబు – James – అధ్యాయం 5