యెహోవా ధర్మశాస్త్రమునందు ఆనందించుచు దివారాత్రము దానిని ధ్యానించువాడు ధన్యుడు.

యోహాను సువార్త – John – అధ్యాయం 1
యోహాను సువార్త – John – అధ్యాయం 2
యోహాను సువార్త – John – అధ్యాయం 3
యోహాను సువార్త – John – అధ్యాయం 4
యోహాను సువార్త – John – అధ్యాయం 5
యోహాను సువార్త – John – అధ్యాయం 6
యోహాను సువార్త – John – అధ్యాయం 7
యోహాను సువార్త – John – అధ్యాయం 8
యోహాను సువార్త – John – అధ్యాయం 9
యోహాను సువార్త – John – అధ్యాయం 10
యోహాను సువార్త – John – అధ్యాయం 11
యోహాను సువార్త – John – అధ్యాయం 12
యోహాను సువార్త – John – అధ్యాయం 13
యోహాను సువార్త – John – అధ్యాయం 14
యోహాను సువార్త – John – అధ్యాయం 15
యోహాను సువార్త – John – అధ్యాయం 16
యోహాను సువార్త – John – అధ్యాయం 17
యోహాను సువార్త – John – అధ్యాయం 18
యోహాను సువార్త – John – అధ్యాయం 19
యోహాను సువార్త – John – అధ్యాయం 20
యోహాను సువార్త – John – అధ్యాయం 21