యెహోవా ధర్మశాస్త్రమునందు ఆనందించుచు దివారాత్రము దానిని ధ్యానించువాడు ధన్యుడు.

రాజులు మొదటి గ్రంథము – 1 Kings – అధ్యాయం 1
రాజులు మొదటి గ్రంథము – 1 Kings – అధ్యాయం 2
రాజులు మొదటి గ్రంథము – 1 Kings – అధ్యాయం 3
రాజులు మొదటి గ్రంథము – 1 Kings – అధ్యాయం 4
రాజులు మొదటి గ్రంథము – 1 Kings – అధ్యాయం 5
రాజులు మొదటి గ్రంథము – 1 Kings – అధ్యాయం 6
రాజులు మొదటి గ్రంథము – 1 Kings – అధ్యాయం 7
రాజులు మొదటి గ్రంథము – 1 Kings – అధ్యాయం 8
రాజులు మొదటి గ్రంథము – 1 Kings – అధ్యాయం 9
రాజులు మొదటి గ్రంథము – 1 Kings – అధ్యాయం 10
రాజులు మొదటి గ్రంథము – 1 Kings – అధ్యాయం 11
రాజులు మొదటి గ్రంథము – 1 Kings – అధ్యాయం 12
రాజులు మొదటి గ్రంథము – 1 Kings – అధ్యాయం 13
రాజులు మొదటి గ్రంథము – 1 Kings – అధ్యాయం 14
రాజులు మొదటి గ్రంథము – 1 Kings – అధ్యాయం 15
రాజులు మొదటి గ్రంథము – 1 Kings – అధ్యాయం 16
రాజులు మొదటి గ్రంథము – 1 Kings – అధ్యాయం 17
రాజులు మొదటి గ్రంథము – 1 Kings – అధ్యాయం 18
రాజులు మొదటి గ్రంథము – 1 Kings – అధ్యాయం 19
రాజులు మొదటి గ్రంథము – 1 Kings – అధ్యాయం 20
రాజులు మొదటి గ్రంథము – 1 Kings – అధ్యాయం 21
రాజులు మొదటి గ్రంథము – 1 Kings – అధ్యాయం 22