యెహోవా ధర్మశాస్త్రమునందు ఆనందించుచు దివారాత్రము దానిని ధ్యానించువాడు ధన్యుడు.

రాజులు రెండవ గ్రంథము – 2 Kings – అధ్యాయం 1
రాజులు రెండవ గ్రంథము – 2 Kings – అధ్యాయం 2
రాజులు రెండవ గ్రంథము – 2 Kings – అధ్యాయం 3
రాజులు రెండవ గ్రంథము – 2 Kings – అధ్యాయం 4
రాజులు రెండవ గ్రంథము – 2 Kings – అధ్యాయం 5
రాజులు రెండవ గ్రంథము – 2 Kings – అధ్యాయం 6
రాజులు రెండవ గ్రంథము – 2 Kings – అధ్యాయం 7
రాజులు రెండవ గ్రంథము – 2 Kings – అధ్యాయం 8
రాజులు రెండవ గ్రంథము – 2 Kings – అధ్యాయం 9
రాజులు రెండవ గ్రంథము – 2 Kings – అధ్యాయం 10
రాజులు రెండవ గ్రంథము – 2 Kings – అధ్యాయం 11
రాజులు రెండవ గ్రంథము – 2 Kings – అధ్యాయం 12
రాజులు రెండవ గ్రంథము – 2 Kings – అధ్యాయం 13
రాజులు రెండవ గ్రంథము – 2 Kings – అధ్యాయం 14
రాజులు రెండవ గ్రంథము – 2 Kings – అధ్యాయం 15
రాజులు రెండవ గ్రంథము – 2 Kings – అధ్యాయం 16
రాజులు రెండవ గ్రంథము – 2 Kings – అధ్యాయం 17
రాజులు రెండవ గ్రంథము – 2 Kings – అధ్యాయం 18
రాజులు రెండవ గ్రంథము – 2 Kings – అధ్యాయం 19
రాజులు రెండవ గ్రంథము – 2 Kings – అధ్యాయం 20
రాజులు రెండవ గ్రంథము – 2 Kings – అధ్యాయం 21
రాజులు రెండవ గ్రంథము – 2 Kings – అధ్యాయం 22
రాజులు రెండవ గ్రంథము – 2 Kings – అధ్యాయం 23
రాజులు రెండవ గ్రంథము – 2 Kings – అధ్యాయం 24
రాజులు రెండవ గ్రంథము – 2 Kings – అధ్యాయం 25