యెహోవా ధర్మశాస్త్రమునందు ఆనందించుచు దివారాత్రము దానిని ధ్యానించువాడు ధన్యుడు.

రూతు – Ruth – అధ్యాయం 1
రూతు – Ruth – అధ్యాయం 2
రూతు – Ruth – అధ్యాయం 3
రూతు – Ruth – అధ్యాయం 4