యెహోవా ధర్మశాస్త్రమునందు ఆనందించుచు దివారాత్రము దానిని ధ్యానించువాడు ధన్యుడు.

రోమీయులకు – Romans – అధ్యాయం 1
రోమీయులకు – Romans – అధ్యాయం 2
రోమీయులకు – Romans – అధ్యాయం 3
రోమీయులకు – Romans – అధ్యాయం 4
రోమీయులకు – Romans – అధ్యాయం 5
రోమీయులకు – Romans – అధ్యాయం 6
రోమీయులకు – Romans – అధ్యాయం 7
రోమీయులకు – Romans – అధ్యాయం 8
రోమీయులకు – Romans – అధ్యాయం 9
రోమీయులకు – Romans – అధ్యాయం 10
రోమీయులకు – Romans – అధ్యాయం 11
రోమీయులకు – Romans – అధ్యాయం 12
రోమీయులకు – Romans – అధ్యాయం 13
రోమీయులకు – Romans – అధ్యాయం 14
రోమీయులకు – Romans – అధ్యాయం 15
రోమీయులకు – Romans – అధ్యాయం 16