యెహోవా ధర్మశాస్త్రమునందు ఆనందించుచు దివారాత్రము దానిని ధ్యానించువాడు ధన్యుడు.

లూకా సువార్త – Luke – అధ్యాయం 1
లూకా సువార్త – Luke – అధ్యాయం 2
లూకా సువార్త – Luke – అధ్యాయం 3
లూకా సువార్త – Luke – అధ్యాయం 4
లూకా సువార్త – Luke – అధ్యాయం 5
లూకా సువార్త – Luke – అధ్యాయం 6
లూకా సువార్త – Luke – అధ్యాయం 7
లూకా సువార్త – Luke – అధ్యాయం 8
లూకా సువార్త – Luke – అధ్యాయం 9
లూకా సువార్త – Luke – అధ్యాయం 10
లూకా సువార్త – Luke – అధ్యాయం 11
లూకా సువార్త – Luke – అధ్యాయం 12
లూకా సువార్త – Luke – అధ్యాయం 13
లూకా సువార్త – Luke – అధ్యాయం 14
లూకా సువార్త – Luke – అధ్యాయం 15
లూకా సువార్త – Luke – అధ్యాయం 16
లూకా సువార్త – Luke – అధ్యాయం 17
లూకా సువార్త – Luke – అధ్యాయం 18
లూకా సువార్త – Luke – అధ్యాయం 19
లూకా సువార్త – Luke – అధ్యాయం 20
లూకా సువార్త – Luke – అధ్యాయం 21
లూకా సువార్త – Luke – అధ్యాయం 22
లూకా సువార్త – Luke – అధ్యాయం 23
లూకా సువార్త – Luke – అధ్యాయం 24