యెహోవా ధర్మశాస్త్రమునందు ఆనందించుచు దివారాత్రము దానిని ధ్యానించువాడు ధన్యుడు.

లేవీయకాండము – Leviticus – అధ్యాయం 1
లేవీయకాండము – Leviticus – అధ్యాయం 2
లేవీయకాండము – Leviticus – అధ్యాయం 3
లేవీయకాండము – Leviticus – అధ్యాయం 4
లేవీయకాండము – Leviticus – అధ్యాయం 5
లేవీయకాండము – Leviticus – అధ్యాయం 6
లేవీయకాండము – Leviticus – అధ్యాయం 7
లేవీయకాండము – Leviticus – అధ్యాయం 8
లేవీయకాండము – Leviticus – అధ్యాయం 9
లేవీయకాండము – Leviticus – అధ్యాయం 10
లేవీయకాండము – Leviticus – అధ్యాయం 11
లేవీయకాండము – Leviticus – అధ్యాయం 12
లేవీయకాండము – Leviticus – అధ్యాయం 13
లేవీయకాండము – Leviticus – అధ్యాయం 14
లేవీయకాండము – Leviticus – అధ్యాయం 15
లేవీయకాండము – Leviticus – అధ్యాయం 16
లేవీయకాండము – Leviticus – అధ్యాయం 17
లేవీయకాండము – Leviticus – అధ్యాయం 18
లేవీయకాండము – Leviticus – అధ్యాయం 19
లేవీయకాండము – Leviticus – అధ్యాయం 20
లేవీయకాండము – Leviticus – అధ్యాయం 21
లేవీయకాండము – Leviticus – అధ్యాయం 22
లేవీయకాండము – Leviticus – అధ్యాయం 23
లేవీయకాండము – Leviticus – అధ్యాయం 24
లేవీయకాండము – Leviticus – అధ్యాయం 25
లేవీయకాండము – Leviticus – అధ్యాయం 26
లేవీయకాండము – Leviticus – అధ్యాయం 27