యెహోవా ధర్మశాస్త్రమునందు ఆనందించుచు దివారాత్రము దానిని ధ్యానించువాడు ధన్యుడు.

సమూయేలు మొదటి గ్రంథము – 1 Samuel – అధ్యాయం 1
సమూయేలు మొదటి గ్రంథము – 1 Samuel – అధ్యాయం 2
సమూయేలు మొదటి గ్రంథము – 1 Samuel – అధ్యాయం 3
సమూయేలు మొదటి గ్రంథము – 1 Samuel – అధ్యాయం 4
సమూయేలు మొదటి గ్రంథము – 1 Samuel – అధ్యాయం 5
సమూయేలు మొదటి గ్రంథము – 1 Samuel – అధ్యాయం 6
సమూయేలు మొదటి గ్రంథము – 1 Samuel – అధ్యాయం 7
సమూయేలు మొదటి గ్రంథము – 1 Samuel – అధ్యాయం 8
సమూయేలు మొదటి గ్రంథము – 1 Samuel – అధ్యాయం 9
సమూయేలు మొదటి గ్రంథము – 1 Samuel – అధ్యాయం 10
సమూయేలు మొదటి గ్రంథము – 1 Samuel – అధ్యాయం 11
సమూయేలు మొదటి గ్రంథము – 1 Samuel – అధ్యాయం 12
సమూయేలు మొదటి గ్రంథము – 1 Samuel – అధ్యాయం 13
సమూయేలు మొదటి గ్రంథము – 1 Samuel – అధ్యాయం 14
సమూయేలు మొదటి గ్రంథము – 1 Samuel – అధ్యాయం 15
సమూయేలు మొదటి గ్రంథము – 1 Samuel – అధ్యాయం 16
సమూయేలు మొదటి గ్రంథము – 1 Samuel – అధ్యాయం 17
సమూయేలు మొదటి గ్రంథము – 1 Samuel – అధ్యాయం 18
సమూయేలు మొదటి గ్రంథము – 1 Samuel – అధ్యాయం 19
సమూయేలు మొదటి గ్రంథము – 1 Samuel – అధ్యాయం 20
సమూయేలు మొదటి గ్రంథము – 1 Samuel – అధ్యాయం 21
సమూయేలు మొదటి గ్రంథము – 1 Samuel – అధ్యాయం 22
సమూయేలు మొదటి గ్రంథము – 1 Samuel – అధ్యాయం 23
సమూయేలు మొదటి గ్రంథము – 1 Samuel – అధ్యాయం 24
సమూయేలు మొదటి గ్రంథము – 1 Samuel – అధ్యాయం 25
సమూయేలు మొదటి గ్రంథము – 1 Samuel – అధ్యాయం 26
సమూయేలు మొదటి గ్రంథము – 1 Samuel – అధ్యాయం 27
సమూయేలు మొదటి గ్రంథము – 1 Samuel – అధ్యాయం 28
సమూయేలు మొదటి గ్రంథము – 1 Samuel – అధ్యాయం 29
సమూయేలు మొదటి గ్రంథము – 1 Samuel – అధ్యాయం 30
సమూయేలు మొదటి గ్రంథము – 1 Samuel – అధ్యాయం 31