యెహోవా ధర్మశాస్త్రమునందు ఆనందించుచు దివారాత్రము దానిని ధ్యానించువాడు ధన్యుడు.

సమూయేలు రెండవ గ్రంథము – 2 Samuel – అధ్యాయం 1
సమూయేలు రెండవ గ్రంథము – 2 Samuel – అధ్యాయం 2
సమూయేలు రెండవ గ్రంథము – 2 Samuel – అధ్యాయం 3
సమూయేలు రెండవ గ్రంథము – 2 Samuel – అధ్యాయం 4
సమూయేలు రెండవ గ్రంథము – 2 Samuel – అధ్యాయం 5
సమూయేలు రెండవ గ్రంథము – 2 Samuel – అధ్యాయం 6
సమూయేలు రెండవ గ్రంథము – 2 Samuel – అధ్యాయం 7
సమూయేలు రెండవ గ్రంథము – 2 Samuel – అధ్యాయం 8
సమూయేలు రెండవ గ్రంథము – 2 Samuel – అధ్యాయం 9
సమూయేలు రెండవ గ్రంథము – 2 Samuel – అధ్యాయం 10
సమూయేలు రెండవ గ్రంథము – 2 Samuel – అధ్యాయం 11
సమూయేలు రెండవ గ్రంథము – 2 Samuel – అధ్యాయం 12
సమూయేలు రెండవ గ్రంథము – 2 Samuel – అధ్యాయం 13
సమూయేలు రెండవ గ్రంథము – 2 Samuel – అధ్యాయం 14
సమూయేలు రెండవ గ్రంథము – 2 Samuel – అధ్యాయం 15
సమూయేలు రెండవ గ్రంథము – 2 Samuel – అధ్యాయం 16
సమూయేలు రెండవ గ్రంథము – 2 Samuel – అధ్యాయం 17
సమూయేలు రెండవ గ్రంథము – 2 Samuel – అధ్యాయం 18
సమూయేలు రెండవ గ్రంథము – 2 Samuel – అధ్యాయం 19
సమూయేలు రెండవ గ్రంథము – 2 Samuel – అధ్యాయం 20
సమూయేలు రెండవ గ్రంథము – 2 Samuel – అధ్యాయం 21
సమూయేలు రెండవ గ్రంథము – 2 Samuel – అధ్యాయం 22
సమూయేలు రెండవ గ్రంథము – 2 Samuel – అధ్యాయం 23
సమూయేలు రెండవ గ్రంథము – 2 Samuel – అధ్యాయం 24