యెహోవా ధర్మశాస్త్రమునందు ఆనందించుచు దివారాత్రము దానిని ధ్యానించువాడు ధన్యుడు.

సామెతలు – Proverbs – అధ్యాయం 1
సామెతలు – Proverbs – అధ్యాయం 2
సామెతలు – Proverbs – అధ్యాయం 3
సామెతలు – Proverbs – అధ్యాయం 4
సామెతలు – Proverbs – అధ్యాయం 5
సామెతలు – Proverbs – అధ్యాయం 6
సామెతలు – Proverbs – అధ్యాయం 7
సామెతలు – Proverbs – అధ్యాయం 8
సామెతలు – Proverbs – అధ్యాయం 9
సామెతలు – Proverbs – అధ్యాయం 10
సామెతలు – Proverbs – అధ్యాయం 11
సామెతలు – Proverbs – అధ్యాయం 12
సామెతలు – Proverbs – అధ్యాయం 13
సామెతలు – Proverbs – అధ్యాయం 14
సామెతలు – Proverbs – అధ్యాయం 15
సామెతలు – Proverbs – అధ్యాయం 16
సామెతలు – Proverbs – అధ్యాయం 17
సామెతలు – Proverbs – అధ్యాయం 18
సామెతలు – Proverbs – అధ్యాయం 19
సామెతలు – Proverbs – అధ్యాయం 20
సామెతలు – Proverbs – అధ్యాయం 21
సామెతలు – Proverbs – అధ్యాయం 22
సామెతలు – Proverbs – అధ్యాయం 23
సామెతలు – Proverbs – అధ్యాయం 24
సామెతలు – Proverbs – అధ్యాయం 25
సామెతలు – Proverbs – అధ్యాయం 26
సామెతలు – Proverbs – అధ్యాయం 27
సామెతలు – Proverbs – అధ్యాయం 28
సామెతలు – Proverbs – అధ్యాయం 29
సామెతలు – Proverbs – అధ్యాయం 30
సామెతలు – Proverbs – అధ్యాయం 31