యెహోవా ధర్మశాస్త్రమునందు ఆనందించుచు దివారాత్రము దానిని ధ్యానించువాడు ధన్యుడు.

1 కొరింథీయులకు – 1 Corinthians- అధ్యాయం 1
1 కొరింథీయులకు – 1 Corinthians- అధ్యాయం 2
1 కొరింథీయులకు – 1 Corinthians- అధ్యాయం 3
1 కొరింథీయులకు – 1 Corinthians- అధ్యాయం 4
1 కొరింథీయులకు – 1 Corinthians- అధ్యాయం 5
1 కొరింథీయులకు – 1 Corinthians- అధ్యాయం 6
1 కొరింథీయులకు – 1 Corinthians- అధ్యాయం 7
1 కొరింథీయులకు – 1 Corinthians- అధ్యాయం 8
1 కొరింథీయులకు – 1 Corinthians- అధ్యాయం 9
1 కొరింథీయులకు – 1 Corinthians- అధ్యాయం 10
1 కొరింథీయులకు – 1 Corinthians- అధ్యాయం 11
1 కొరింథీయులకు – 1 Corinthians- అధ్యాయం 12
1 కొరింథీయులకు – 1 Corinthians- అధ్యాయం 13
1 కొరింథీయులకు – 1 Corinthians- అధ్యాయం 14
1 కొరింథీయులకు – 1 Corinthians- అధ్యాయం 15
1 కొరింథీయులకు – 1 Corinthians- అధ్యాయం 16