యెహోవా ధర్మశాస్త్రమునందు ఆనందించుచు దివారాత్రము దానిని ధ్యానించువాడు ధన్యుడు.

1 తిమోతికి – 1Timothy – అధ్యాయం 1
1 తిమోతికి – 1Timothy – అధ్యాయం 2
1 తిమోతికి – 1Timothy – అధ్యాయం 3
1 తిమోతికి – 1Timothy – అధ్యాయం 4
1 తిమోతికి – 1Timothy – అధ్యాయం 5
1 తిమోతికి – 1Timothy – అధ్యాయం 6