యెహోవా ధర్మశాస్త్రమునందు ఆనందించుచు దివారాత్రము దానిని ధ్యానించువాడు ధన్యుడు.

1 పేతురు – 1 Peter – అధ్యాయం 1
1 పేతురు – 1 Peter – అధ్యాయం 2
1 పేతురు – 1 Peter – అధ్యాయం 3
1 పేతురు – 1 Peter – అధ్యాయం 4
1 పేతురు – 1 Peter – అధ్యాయం 5