యెహోవా ధర్మశాస్త్రమునందు ఆనందించుచు దివారాత్రము దానిని ధ్యానించువాడు ధన్యుడు.

2 కొరింథీయులకు – 2 Corinthians- అధ్యాయం 1
2 కొరింథీయులకు – 2 Corinthians- అధ్యాయం 2
2 కొరింథీయులకు – 2 Corinthians- అధ్యాయం 3
2 కొరింథీయులకు – 2 Corinthians- అధ్యాయం 4
2 కొరింథీయులకు – 2 Corinthians- అధ్యాయం 5
2 కొరింథీయులకు – 2 Corinthians- అధ్యాయం 6
2 కొరింథీయులకు – 2 Corinthians- అధ్యాయం 7
2 కొరింథీయులకు – 2 Corinthians- అధ్యాయం 8
2 కొరింథీయులకు – 2 Corinthians- అధ్యాయం 9
2 కొరింథీయులకు – 2 Corinthians- అధ్యాయం 10
2 కొరింథీయులకు – 2 Corinthians- అధ్యాయం 11
2 కొరింథీయులకు – 2 Corinthians- అధ్యాయం 12
2 కొరింథీయులకు – 2 Corinthians- అధ్యాయం 13