యెహోవా ధర్మశాస్త్రమునందు ఆనందించుచు దివారాత్రము దానిని ధ్యానించువాడు ధన్యుడు.

2 తిమోతికి – / 2 Timothy – అధ్యాయం 1
2 తిమోతికి – / 2 Timothy – అధ్యాయం 2
2 తిమోతికి – / 2 Timothy – అధ్యాయం 3
2 తిమోతికి – / 2 Timothy – అధ్యాయం 4