యెహోవా ధర్మశాస్త్రమునందు ఆనందించుచు దివారాత్రము దానిని ధ్యానించువాడు ధన్యుడు.

2 థెస్సలొనీకయులకు – 2 Thessalonians – అధ్యాయం 1
2 థెస్సలొనీకయులకు – 2 Thessalonians – అధ్యాయం 2
2 థెస్సలొనీకయులకు – 2 Thessalonians – అధ్యాయం 3