యెహోవా ధర్మశాస్త్రమునందు ఆనందించుచు దివారాత్రము దానిని ధ్యానించువాడు ధన్యుడు.

2 పేతురు – 2 Peter – అధ్యాయం 1
2 పేతురు – 2 Peter – అధ్యాయం 2
2 పేతురు – 2 Peter – అధ్యాయం 3